1990

 

Mrs. Nebraska 1990

                                          Shawn Kelley-Omaha NE

The History of Mrs. Nebraska America