1990

Mrs. Nebraska 1990

 Shawn Kelley – Omaha, NE

The History of Mrs. Nebraska America